Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ប៉ៃលិន ក្នុង ខេត្ត ប៉ៃលិន នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ប៉ៃលិន

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ទួលល្វា 230203
សង្កាត់ បរយ៉ាខា 230204
សង្កាត់ ប៉ៃលិន 230201
សង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ 230202

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ប៉ៃលិន ក្នុង ខេត្ត ប៉ៃលិន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា