Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពូជ្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពូជ្រៃ

ឃុំ ពូជ្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖