Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រង់តេះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រង់តេះ

ឃុំ ក្រង់តេះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖