Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដាក់ដាំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដាក់ដាំ

ឃុំ ដាក់ដាំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖