Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រយ៉

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រយ៉

ឃុំ រយ៉ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖