Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ចុងផ្លាស់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ចុងផ្លាស់

ឃុំ ចុងផ្លាស់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖