Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងព្រាវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងព្រាវ

ឃុំ បឹងព្រាវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖