Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទួលគគីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទួលគគីរ

ឃុំ ទួលគគីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖