Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងនរូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងនរូង

ឃុំ ត្រពាំងនរូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖