Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កណ្ដោល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កណ្ដោល

ឃុំ កណ្ដោល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖