Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពងទឹក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពងទឹក

ឃុំ ពងទឹក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖