Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កែប

ឃុំ​ផ្តើម​ដោយ​អក្សរ​ក្នុង ខេត្ត កែប

រកឃើញលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចំនួន 5 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កែប

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត កែប

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត កែប

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត កែប

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កែប ឃុំ ពងទឹក220102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កែប ឃុំ អង្កោល220101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កែប សង្កាត់ កែប220201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កែប សង្កាត់ ព្រៃធំ220202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កែប សង្កាត់ អូរក្រសារ220203

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កែប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។