Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្ទឹងកែវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្ទឹងកែវ

ឃុំ ស្ទឹងកែវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖