Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះតូច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះតូច

ឃុំ កោះតូច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖