Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង

ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖