Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង

ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖