Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ដងទង់ ក្នុង ខេត្ត កំពត នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ដងទង់

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង 070503
ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង 070504
ឃុំ ដងទង់ 070502
ឃុំ ដំណាក់សុក្រំ 070501
ឃុំ ទទុង 070508
ឃុំ មានរិទ្ធិ 070505
ឃុំ ល្អាង 070510
ឃុំ ស្រែជាខាងជើង 070506
ឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង 070507
ឃុំ អង្គ រមាស 070509

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ដងទង់ ក្នុង ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា