Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជំពូវ័ន្ត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជំពូវ័ន្ត

ឃុំ ជំពូវ័ន្ត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖