Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រមែង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រមែង

ឃុំ ត្រមែង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖