Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ល្បើក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ល្បើក

ឃុំ ល្បើក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖