Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងស្នាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងស្នាយ

ឃុំ ក្រាំងស្នាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖