Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងនិមល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងនិមល

ឃុំ បឹងនិមល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖