Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង

ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖