Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្ទាយខាងលិច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្ទាយខាងលិច

ឃុំ បន្ទាយខាងលិច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖