Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បន្ទាយមាស ក្នុង ខេត្ត កំពត នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បន្ទាយមាស

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ត្នោតចុងស្រង់ 070309
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត 070310
ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច 070311
ឃុំ ទូកមាសខាងកើត 070312
ឃុំ ទូកមាសខាងលិច 070313
ឃុំ បន្ទាយខាងលិច 070302
ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត 070301
ឃុំ ព្រៃទន្លេ 070303
ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង 070314
ឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង 070315
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង 070306
ឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង 070308
ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច 070307
ឃុំ សំរោងក្រោម 070304
ឃុំ សំរោងលើ 070305

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បន្ទាយមាស ក្នុង ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា