Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រភ្នំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រភ្នំ

ឃុំ ប្រភ្នំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖