Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំកុង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំកុង

ឃុំ ភ្នំកុង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖