Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ម្រោម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ម្រោម

ឃុំ ម្រោម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖