Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដំបូកខ្ពស់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដំបូកខ្ពស់

ឃុំ ដំបូកខ្ពស់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖