Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អង្គរជ័យ ក្នុង ខេត្ត កំពត នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អង្គរជ័យ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ចំប៉ី 070403
ឃុំ ដានគោម 070405
ឃុំ ដើមដូង 070406
ឃុំ ដំបូកខ្ពស់ 070404
ឃុំ តានី 070411
ឃុំ ប្រភ្នំ 070409
ឃុំ ភ្នំកុង 070408
ឃុំ ម្រោម 070407
ឃុំ សំឡាញ 070410
ឃុំ អង្គភ្នំតូច 070401
ឃុំ អង្គរជ័យ 070402

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អង្គរជ័យ ក្នុង ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា