Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះដំរី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះដំរី

ឃុំ ព្រះដំរី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖