Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពពក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពពក

ឃុំ ពពក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖