Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមបាង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមបាង

ឃុំ ពាមបាង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖