Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ម្សាក្រង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ម្សាក្រង

ឃុំ ម្សាក្រង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖