Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ចិនជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ចិនជើង

ឃុំ កំពង់ចិនជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖