Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ចំណាក្រោម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ចំណាក្រោម

ឃុំ ចំណាក្រោម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖