Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទីពោ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទីពោ

ឃុំ ទីពោ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖