Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្នៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្នៅ

ឃុំ ព្នៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖