Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រយា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រយា

ឃុំ ក្រយា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖