Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្លែង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្លែង

ឃុំ ក្លែង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖