Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សាលាវីស័យ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សាលាវីស័យ

ឃុំ សាលាវីស័យ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖