Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផាន់ញើម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផាន់ញើម

ឃុំ ផាន់ញើម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖