Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ នីពេជ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ នីពេជ

ឃុំ នីពេជ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖