Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ស្វាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ស្វាយ

ឃុំ កំពង់ស្វាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖