Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទ្រៀល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទ្រៀល

ឃុំ ទ្រៀល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖