Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រវ៉ា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រវ៉ា

ឃុំ ក្រវ៉ា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖