Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បារាយណ៍

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បារាយណ៍

ឃុំ បារាយណ៍ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖