Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទ័ពមាន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទ័ពមាន

ឃុំ ទ័ពមាន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖