Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ វល្លិសរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ វល្លិសរ

ឃុំ វល្លិសរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖