Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្គុះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្គុះ

ឃុំ ស្គុះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖